Dodávka CNC obrábacie centrum

AGC Trenčín s.r.o.
Súvoz 12, Trenčín, 911 01
IČO/DIČ: 30999201/020383123
IČ DPH:SK2020383123


v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 281 – 288, vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž a vyzýva uchádzačov k predloženiu ponuky:
 

1. Názov predmetu VOS:
Dodávka nasledovného technologického zariadenia:
Vertikálna CNC vŕtačka na ploché plavené a lepené bezpečnostné sklo, špecifikácia: umožňuje obojstranne vŕtať diery do skla rozmeru 1800mm x 2600mm, hrúbky skla 4mm až 25mm s presnosťou 0,8mm
 

2. Miesto dodávky technologického zariadenia:
AGC Trenčín s.r.o., Súvoz 12, Trenčín, 911 01
 

3. Podmienky účasti uchádzačov:
    a. Oprávnenie na výrobu alebo dodávku (predložiť kópiu živnost. oprávnenia, výpis z OR SR)
    b. ďalšie podmienky viď súťažné podmienky
 

4. Termín predkladania ponúk:
    do 9.11.2009 do 12,00 hod
 

5. Miesto predkladania ponúk:
    AGC Trenčín s.r.o., Súvoz 12, Trenčín, 911 01
 

6. Forma predkladania ponúk:
    a. osobne
    b. kuriérom
    c. poštovou doručovacou službou
 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 • Najnižšia cena

 

8. Poskytovanie súťažných podkladov: 
 

 • na internetovej stránke firmy: www.agctrencin.sk , alebo
 •  alebo písomne na adrese:
 • AGC Trenčín s.r.o., Súvoz 12, Trenčín, 911 01

 

9. Delenie predmetu VOS:
    VOS sa nedelí
 

10. Zdroj finančných prostriedkov: 
Operačný program Konkurecieschopnosť a hospodársky rast: Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti,      Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov“
 

11. Typ zmluvy:
    Kúpna zmluva
 

V Trenčíne , dňa 19.10.2009
 

Ing. Andrej Dočár
riaditeľ


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
 

1. Názov predmetu VOS:
Dodávka nasledovného technologického zariadenia:
Vertikálna CNC vŕtačka na ploché plavené a lepené bezpečnostné sklo, špecifikácia: umožňuje obojstranne vŕtať diery do skla rozmeru 1800mm x 2600mm, hrúbky skla 4mm až 25mm s presnosťou 0,8mm
 

2. Trvanie zmluvy:
    12 mesiacov
 

3. Lehota na predkladanie ponúk: 
    do 9.11.2009 do 12,00 hod
 

4. Výška úhrady za poskytnuté súťažné podmienky:
    0.- €
5. Platba za predmet obstarávania:
    Euro
 

6. Lehota na viazanie ponúk:
    Do 02.01.2010
 

7. Miesto doručovania ponúk:
    AGC Trenčín s.r.o., Súvoz 12, Trenčín, 911 01
 

8. Zdroj finančných prostriedkov:
Operačný program Konkurecieschopnosť a hospodársky rast: Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov“
 

9. Delenie predmetu obstarávania:
    Predmet VOS sa nedelí
 

10. Jazyk:
    Súťažné ponuky musia byť v Slovenskom alebo Českom jazyku.
 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
    Najnižšia cena.
 

12. Súťažné podmienky - obsah:
Každý uchádzač musí predložiť písomnú ponuku obstarávaného predmetu v zmysle týchto súťažných podmienok, ktorej súčasťou musí byť:
a. cena
b. technické parametre dodávaného stroja (predmetu VOS)
c. uchádzač musí splniť podmienku, že ponúkaný stroj bude obsahovať všetky technické údaje v rozsahu údajov minimálne ako sú uvádzané v bode 17, odsek b.
d. termín (časová lehota) dodania obstarávaného tovaru
e. iné údaje ak ich uchádzač považuje za dôležité (referencie a pod.)
f. oprávnenie na výrobu alebo dodávku obstarávaného predmetu (predložiť výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra) – nie staršie ako 3 mesiace (neoverená fotokópia)
g. podpísaný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

Poznámka: všetky vyššie uvedené doklady musia byť originály alebo ich overené kópie (pokiaľ nie je uvedené inak).
 

13. Zverejnenie súťažných podmienok:
    Vyhlasovateľ súťaže zverejní tieto súťažné podmienky na svojej internetovej stránke: www.agctrencin.sk
 

14. Uchádzači – účastníci súťaže:
    Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské i zahraničné právnické a fyzické osoby.
 

15. Hodnotenie ponúk - postup: 
 

 • Na hodnotenie ponúk sa zriaďuje trojčlenná komisia, ktorá je menovaná vyhlasovateľom súťaže, ktorý súčasne vymenuje aj predsedu komisie.
 •  Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. Obálky sa očíslujú podľa poradia v akom boli prijaté.
 •  Zasadnutie komisie pri otváraní obálok je neverejné.
 •  Komisia pri otváraní obálok postupuje v zmysle zákona a otvára obálky v takom poradí v akom sú zaregistrované.
 •  Komisia posúdi oprávnenosť uchádzačov, splnenie formálnych podmienok účasti (predložené doklady) a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v zmysle týchto súťažných podmienok.
 •  Komisia prijíma návrh na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a splnil technické parametre predmetu obstarávania.
 •  V prípade rovnosti ceny rozhodujú o víťazovi kratšie dodacie lehoty.
 •  O výsledku hodnotenia komisia spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.
 •  Komisia v zápisnici jednoznačne určí víťaza súťaže a ako aj presné poradie ostatných neúspešných uchádzačov súťaže s odôvodnením v poradí.
 •  Vyhlasovateľ súťaže pošle bezodkladne všetkým uchádzačom písomné oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk najneskôr do 23.11.2009.
 •  Úspešnému uchádzačovi vyhlasovateľ súťaže písomne oznámi, že prijíma jeho návrh na uzavretie zmluvy do 23.11.2009.
 •  Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ súťaže písomne oznámi do 23.11.2009., že v súťaži neuspeli a uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

16. Rozhodovací proces:
    O výbere najlepšej ponuky rozhodne vyhlasovateľ verejnej súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok.
 

17. Kritéria hodnotenia – postup:
    a. Pre hodnotenie ponúk sa stanovujú nasledovné kritéria: 

 • najnižšia cena

b. Víťazom súťaže sa stáva uchádzač s najnižšou cenou v kombinácií s technickými parametrami na požadovanej minimálnej hranici alebo lepšími, t.j.
I. Dodávka nasledovného technologického zariadenia:

Vertikálna CNC vŕtačka na ploché plavené a lepené bezpečnostné sklo, špecifikácia: umožňuje obojstranne vŕtať diery do skla rozmeru 1800mm x 2600mm, hrúbky skla 4mm až 25mm s presnosťou 0,8mm II. V prípade rovnosti ceny rozhodujú kratšie dodacie lehoty.
 

18. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy 
Obchodné podmienky:
Vyhlasovateľ súťaže stanovuje týmto nasledovné obchodné podmienky, ktoré minimálne v nasledujúcom rozsahu musí záujemca povinne akceptovať pri predložení návrhu kúpnej zmluvy.
a. Ustanovenie: „Konkrétny termín dodania predmetu obstarávania alebo jeho častí bude určený objednávateľom vo forme písomnej objednávky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet obstarávania alebo jeho časť určený písomnou objednávkou objednávateľa do 4 mesiacov od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi v rozsahu určenom objednávateľom.“
b. Ustanovenie: „Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.“
c. Dodávateľ je povinný priložiť k návrhu zmluvy podrobný rozpočet, a to až na najnižšiu možnú úroveň v písomnej podobe, aj v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL,
d. Ustanovenie: „Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 1. 1. Inovácie a technologické transfery OP KaHR“
 

19. Iné podmienky súťaže:
a. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo Verejnej súťaži.
b. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť súťaž ako neúspešnú.
 

20. Vyradenie zo súťaže:
Vyhlasovateľ môže vyradiť uchádzača zo súťaže ak:
a. uchádzač nesplnil jednu z podmienok uvedenú v bode 12 (okrem odseku d) týchto súťažných podmienok
b. uchádzač poslal viac ako jednu ponuku
c. uchádzač nesplnil niektoré ustanovenia týchto súťažných podmienok
d. uchádzač nesúhlasil s týmito súťažnými podmienkami
e. konanie uchádzača je v rozpore s dobrými mravmi
 

21. Odvolanie:
Proti rozhodnutiu vyhlasovateľa o víťazovi súťaže nie je možné podať odvolanie, ak každý člen komisie podpísal zápisnicu. Inak sa všetky spory vzniknuté následkami týchto súťažných podmienok riadia v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných dotknutých zákonov a právnych predpisov SR.

V Trenčíne, dňa 19. 10. 2009


Ing. Andrej Dočár
riaditeľ
 Všetky práva vyhradené © AGC Trenčín s.r.o.